Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je Dušan Špongr, IČO (IČ) 64869172 so sídlom Na Růžku 281, 334 01 Přeštice. (ďalej len "prevádzkovateľ").

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú – adresa: Na Růžku 281, 334 01 Přeštice; e-mail: info@spongr.cz; telefón: +420 606 268 970.

 3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vybavenia vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielaní obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

 • váš súhlas so spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

 1. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie ani automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV. Obdobie uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),

 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, ale nie dlhšie ako 15 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru, služieb a realizácii platieb podľa zmluvy,

 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,

 • zaisťujúce marketingové služby.

 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii len pri využití mailingovej služby (newsletter). Do mailingovej služby sa zadávajú len e-mailové adresy bez prepojenia na akékoľvek meno záujemcu a, samozrejme, len so súhlasom záujemcu.

 

VI. Vaše práva

 1. Podľa podmienok GDPR máte

 • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR,

 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

 • právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR a

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

 • právo odvolať súhlas so spracúvaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk (bezpečné heslá, antivírus, certifikát https) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (zámky a bezpečnostný systém).

 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Súhlasom s reklamnými cookies dávajú užívatelia právo využiť aj nový typ dát Consent Mode v2.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli prevádzkovateľovi.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.